Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: Mobiele opslag
2. Huurder: één of meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen die (een of meerdere) opslagboxen huurt van Mobiele opslag;
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Mobiele opslag en de huurder, waarbij Mobiele opslag zich verbindt tot het voor een bepaalde tijd verstrekken van het gebruik van (een of meerdere) opslagboxen, eventueel in de opslagruimte, aan de huurder en de huurder zich verbindt tot het betalen van de daarvoor bepaalde prijs;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Mobiele opslag
Winschoterdiep 171, 9724 GS Groningen
E-mailadres: info@mobieleopslag.nl
KvK-nummer: 78394139

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen ondernemer en huurder.
2. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiele huurders tot het doen van een aanbod. De ondernemer is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.
2. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiele huurder geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Een aanbod van de potentiele huurder als genoemd in artikel 4.2 wordt geacht te zijn gedaan indien de potentiele huurder zijn gegevens heeft ingevoerd via mobieleopslag.nl en de desbetreffende data aan de ondernemer zijn verzonden en door de ondernemer zijn ontvangen.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat, in het geval het aanbod via mobieleopslag.nl is gedaan, de bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de huurder opgegeven e-mailadres.
2. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitdrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn voor natuurlijke personen inclusief omzetbelasting.
2. De huurder is de prijs verschuldigd die de ondernemer in de bevestiging conform artikel 5.1 van deze voorwaarden aan de huurder heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Mobiele opslag worden gecorrigeerd.

Artikel 7 - Betaling
1. Bij bestellingen van een opslagbox heeft de huurder de keuze uit:
- betaling per direct via IDEAL. Na betaling wordt een kopie van de factuur verstuurd naar het opgegeven e-mailadres van de huurder.
- betaling bij de chauffeur bij aflevering van de opslagbox(en).
2. Indien tijdens de overeenkomst wordt gekozen voor een langere huurperiode, zal een factuur naar het opgegeven e-mailadres van de huurder worden gestuurd. De betaling dient binnen 7 dagen na het ontvangen van de factuur te zijn voldaan.

Artikel 8 - Levering en leveringstijd
1. Bestellingen worden zo snel mogelijk en in overleg met de huurder afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden, dit geldt ook voor de voorkeur tijden die kunnen worden opgegeven.
2. Leveringen vinden plaats op het door de huurder tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3. Zodra de opslagbox door de ondermer op opgegeven afleveradres is geleverd, gaat het risico voor schade of belading, over op de huurder.
5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft de ondernemer het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

Artikel 9 - Gebreken en Klachttermijn
1. De huurder dient de container onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten die betrekking hebben op de container dienen binnen 2 werkdagen na levering aan de ondernemer ter kennisgeving worden gebracht.

Artikel 10 - Bestemming en gebruik
1. De ondernemer verhuurt aan de Huurder de opslagbox(en) conform de bepalingen van de overeenkomst met als doel opslag van (toegestane) goederen. Het is de huurder niet toegestaan de opslagbox(en) een andere bestemming te geven, dan wel deze te verplaatsen.
2. De huurder verklaart bij het gebruik van de dienst van de ondernemer te handelen voor eigen rekening en risico. De huurder is verplicht om toezicht te houden op de opslagbox(en) wanneer deze op het opgegeven adres geleverd is en gekozen is voor opslag voor de deur.
3. Huurder dient de opslagbox(en) in goede staat op te leveren. Het is de huurder niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan te brengen aan de opslagbox(en).
4. De dienst van de ondernemer is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik door de huurder en niet voor gebruik ten behoeve van derden. De huurder verklaart bij het aangaan van de overeenkomst met de ondernemer tenminste de leeftijd van 18 (achttien) jaar te hebben bereikt.
5. De ondernemer is bevoegd de opslagbox(en) te allen tijde te inspecteren.
6. Indien van toepassing, is de huurder verplicht eventueel benodigde vergunning(en) voor het plaatsen van de opslagbox(en) te bemachtigen, dan wel ruimte vrij te houden om de opslagbox(en) te plaatsen. Eventueel opgelegde sancties komen voor rekening van de huurder. Indien op last van gemeente, brandweer, politie of justitie de opslagbox(en) tussentijds verplaatst moet worden, worden transportkosten berekent welke voor rekening komen van de huurder.
7. Het is de huurder niet toegestaan:
- De opslagbox(en) te gebruiken voor een bestemming die strijdig is met strafrechtelijke of
invoerrechtelijke wetsbepalingen, waaronder ook begrepen, het opslaan van wapens, explosieven, drugs (of andere middelen die vallen onder de Opiumwet), smokkelwaar, gestolen of geheelde goederen of illegaal ingevoerde goederen;
- Toxische, ontplofbare, ontvlambare of andere voor mens, milieu, goederen of in welk zin dan ook (mogelijk) gevaarlijke en/of giftige stoffen of aan bederf onderhevige goederen in de Opslagcontainer(s) op te slaan of te laten verblijven;
- Goederen op te slaan welke zijn genoemd in art. 3 van het ‘Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer’ (besluit van 15 juni 2000, Staatsblad 2000, nr. 278) en goederen welke zijn genoemd in art. 2 van het ‘Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen en preparaten’ (besluit van 14 oktober 1987, Staatsblad 1991, nr. 534);
- Bederfelijke en beperkt houdbare goederen in de opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
- Dieren of enig ander organisme (opgezet of levend) in de opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
- Juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken, onvervangbare voorwerpen of voorwerpen die emotioneel een bijzondere waarde vertegenwoordigen in de opslagbox(en) op te slaan of te laten verblijven;
- De opslagbox(en) als werkplaats of toonzaal te gebruiken of de opslagbox(en) op een zodanige wijze te gebruiken dat hierdoor overlast ontstaat voor de omgeving;
- In of vanuit de opslagbox(en) commerciële activiteiten uit te oefenen;
- Enig recht uit hoofde van de Huurovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, het Gebruikers reglement of uit enige andere rechtsbetrekking met de Verhuurder, over te dragen of geheel of gedeeltelijk onder te verhuren aan derden;
- De opslagbox(en) op enigerlei wijze toe te eigenen.
8. Indien de huurder handelt in strijd met een van de in punt 9.7 voormelde onderdelen zal hij aansprakelijk zijn voor alle schade die de ondernemer mocht lijden en is de ondernemer gerechtigd strafrechtelijk aangifte te doen tegen de huurder.
9. In het geval de ondernemer vermoedt dat de huurder handelt in strijd met de voormelde onderdelen of de overeenkomst, heeft hij het recht -zonder voorafgaande toestemming van de huurder- zich de toegang te verschaffen tot de opslagbox(en) en de inhoud van de opgeslagen goederen in de opslagbox(en) voor onderzoek naar de herkomst en status van de goederen. Voorts heeft de ondernemer het recht, maar niet de plicht, om de bevoegde overheden in te lichten over de status van de opgeslagen goederen en deze toegang te verschaffen tot de goederen voor verificatie. De daarmee door de ondernemer te maken kosten komen voor rekening van de huurder.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid
1. Het risico verbonden aan de opslag van goederen wordt gedragen door de huurder van de opslagbox(en). De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige door de huurder geleden en te lijden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook, noch zal de ondernemer aansprakelijk zijn voor enige (gevolg)schade van de huurder, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. De ondernemer aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
2. De aansprakelijkheidsuitsluiting zoals genoemd onder lid 1 geldt tevens voor geleden en te lijden schade door derden die, met of zonder toestemming van de huurder, goederen hebben of hadden opgeslagen in de opslagbox(en).
3. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de opslagbox(en) die is ontstaan door een hem toe te rekenen tekortschieting in de nakoming van een wettelijke verplichting en/of een verplichting uit de overeenkomst of algemene voorwaarden.

Artikel 12 - Overmacht
1. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden haar verplichting jegens de huurder na te komen. De ondernemer is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer staking, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storing in een telecommunicatie netwerk, niet beschikbaar zijnde internetsite, ontoegankelijk van het adres van de bestemming.

Artikel 13 - Slotbepalingen
1. Indien en voor zover een deel van deze Algemene Voorwaarden of overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Algemene Voorwaarden of overeenkomst onverlet. In plaats van het nietige of vernietigbare deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Snel geleverd!

Bestellen in 1 minuut

Wij komen naar je toe!